Rừng mưa nhiệt đới
Amazon

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI NGƯỜI BẢN ĐỊA Ở RỪNG AMAZON?

Trước khi Tân Thế Giới được phát hiện bởi Christopher Columbus vào thể kỷ 15, khoảng 7-10 triệu người thổ dân châu Mỹ được ước tính sống trong rừng nhiệt đới ở châu Mỹ, một nửa trong số họ ở Brazil. Những thành phố tuyệt vời tồn tại trên dãy Andes và rừng Amazon tạo điều kiện cho các xã hội nông nghiệp.

Sự xuất hiện của người châu Âu đem đến hồi kết cho những nền văn minh bản địa tại Trung và Nam Mỹ. Người châu Âu đem theo họ những bệnh dịch làm chết hàng triệu thổ dân châu Mỹ và trong vòng 100 năm kể từ khi những người từ thế giới bên ngoài đến châu Mỹ, dân số thổ dân châu Mỹ bị giảm đến 90%. Hầu hết những người bản địa còn tồn tại sống sâu ở trong rừng: hoặc là họ bị đẩy đến đó bởi người châu Âu, hoặc họ đã sống ở đó từ trước trong những nhóm nhỏ.
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler