Rừng mưa nhiệt đới
Mexico.


RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM GIÚP ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

Rừng nhiệt đới giúp điều hòa khí hậu thể giới bằng cách hấp thụ cácbon điô xít từ khí quyển. Các bon đi ô xít thừa từ khí quyển được cho là nguyền nhân dẫn để biến đổi khí hậu và làm trái đất nóng lên. Vì vậy, rừng nhiệt đới có vai trò quan trọng trong việc giải quyết trái đất nóng lên.

Rừng nhiệt đới cũng có ảnh hưởng đến khí hậu địa phương bởi nó góp phần tạo ra mưa và điều hòa nhiệt độ.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler