Rừng mưa nhiệt đới
Peru


RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM LÀ NGÔI NHÀ CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Rừng nhiệt đới là nơi sống của một số lượng lớn các loài thực vật và động vật trên thế giới, bao gồm rất nhiều loài bị đe dọa. Khi rừng bị đốn bỏ, nhiều loài động vật có thể bị tuyệt chủng. Một số loài sống trong rừng nhiệt đới chỉ có thể tồn tại khi chúng sống trong môi trường tự nhiên. Vườn thú không thể cứu tất cả các loài động vật.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler