Rừng mưa nhiệt đới


RỪNG NHIỆT ĐỚI CHỐNG LỞ ĐẤT

Rễ của cây cỏ trong rừng nhiệt đới giúp giữ lại đất. Khi cây bị đốn bỏ, không còn có gì có thể giữ lại đất và đất nhanh chóng bị cuốn đi khi có mưa. Quá trình đất bị cuốn đi được gọi là lở đất.

Khi đất bị cuốn xuống dưới sông, con người và cá gặp vấn đề. Cá bị hại bởi nước trở nên đục, trong khi con người khó nhận biết được luồng nước khi nước trở nên nông hơn bởi cát bụi tăng lên dưới đáy. Trong khi đó, nông dân lại mất đất đầu nguồn rất quan trọng cho trồng trọt.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler