Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar


TẠI SAO RỪNG NHIỆT ĐỚI LẠI BỊ TÀN PHÁ?

Hàng năm, tổng số rừng nhiệt đới bị cắt bỏ và tàn phá bằng diện tích của New Jersey. Thực vật và động vật thường sống ở những khu rừng này bị chết hoặc phải tìm một khu rừng mới làm nhà. Tại sao rừng nhiệt đới lại bị tàn phá?

Con người là lý do chính tại sao rừng nhiệt đới lại bị tàn phá. Con người đang đốn bỏ rừng nhiệt đới vì nhiều lý do, bao gồm:
  • lấy gỗ hoặc lấy củi để đốt;
  • nông nghiệp để lập những đất trồng lớn và nhỏ;
  • đất cho những nông dân nghèo, những người không còn nơi khác để sống;
  • đất để chăn nuôi gia súc; và
  • để làm đường


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler