Rừng mưa nhiệt đới
Borneo.


NÔNG NGHIỆP TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Hàng năm hàng ngàn dặm rừng nhiệt đới bị tàn phá cho phát triển nông nghiệp. Hai nhóm người chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển đất rừng nhiệt đới thành đất trồng nông nghiệp là nông dân nghèo và các doanh nghiệp.

Nông dân nghèo tại rất nhiều phần của thế giới phải dựa vào việc phá rừng để nuôi sống gia đình của họ. Thiếu cơ hội để trồng trọt trên đất nông nghiệp tốt, nông dân nghèo phải cắt và đốt (di canh di cư) để lấy những mảnh đất rừng trong một thời gian ngắn. Thông thường, họ trồng trên khoảng đất này trong một vài năm cho đến khi đất hết dinh dưỡng và họ chuyển đến một mảnh đất mới của rừng.

Các công ty nông nghiệp đang chặt phá rừng nhiệt đới hơn bao giờ hết, đặc biệt tại rừng Amazon nơi những khoảng đất rừng nhiệt đới lớn đang bị chuyển thành đất trồng đậu nành. Nhiều chuyên gia tin rằng trong tương lai Nam Mỹ sẽ có diện tích đất nông nghiệp tương đương với diện tích đất nông nghiệp của miền Trung Tây nước Mỹ. Khoảng đất nông nghiệp này chỉ có thể đạt được khi rừng Amazon bị tàn phá.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler