Rừng mưa nhiệt đới
Peru.


GIA SÚC TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM

Phá rừng để trồng cỏ cho chăn nuôi hiện nay là lý do đầu bảng của việc mất rừng tại Amazon và Brazil, những nơi ngày càng sản xuất nhiều thịt bò. Bên cạnh việc chăn nuôi để lấy thức ăn, nhiều chủ đất dùng việc chăn nuôi để mở rộng đất họ sở hữu. Chỉ đơn giản bằng việc đặt gia súc tại một mảnh đất rừng, chủ đất có thể tuyên bố quyền sở hữu của mình tại mảnh đất.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler