Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar.


XÂY ĐƯỜNG TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Xây đường và đường cao tốc trong rừng nhiệt đới mở ra những khu vực rất lớn để phát triển. Tại Brazil, việc xây đường cao tốc liên Amazon dẫn đến sự tàn phá của một diện tích rừng rất rộng do những người định cư nghèo, thợ xẻ, và những người đầu cơ đất. Tại châu Phi, đường được mở ra để đốn cây giúp thợ săn bất hợp pháp vào rừng săn những loài thú quý hiếm để bán thịt và lấy tiền.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler