Rừng mưa nhiệt đới
Peru


DU LỊCH SINH THÁI

Du lịch sinh thái là hình thái du lịch có trách nhiệm để hưởng thụ và nhận thức những giá trị tự nhiên và văn hóa. Du lịch sinh thái ít có ảnh hưởng đến môi trường và nên góp phần vào việc cải thiện cuộc sống của người địa phương.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler