SvenskaiSaxaNaaWaro vaYaa-vanaMacao saMrxaNa krNa

jagaatIla vaYaa-vanaMacao saMrxaNa krNyaasaazI iSaxaNa ha far mah%vaacaa Baaga Aaho.laaokManaI jaMgalaMacao saaOMdya- phavao AaiNa %yaMacao mah%va samajaUna Gyaavao trca laaokManaa %yaMacao rxaNa krNyaacaI garja vaaTola.saMyau@t saMsqaanao(Amaoirka) saarKo paScaa%ya doSa tsaoca baaoilaivayaa AaiNa madagaaskr saarKo vaYaa-vanao Asalaolao doSa ASaa daonhI p`karcyaa doSaMamaQyao pyaa-varNaabaabat iSaxaNa Vavao laagaola.

saMyau@t saMsqaanao(Amaoirka)yaoqao laaokManaI vaYaa-vanaMacyaa ivanaaSaat %yaMacaa sahBaaga kaya Aaho ho samajaUna GaoNao AavaSyak Aaho.]dahrNaaqa- maha^ganaI saar#yaa vastU KrodI kolyaasa Anya doSaatIla vaYaa-vanao taoDNyaasa sahBaaga idlaa jaatao.jar AapNa Amaoirkna mhNaUna pyaa-varNaaba_la jaaNaUna GaoNyaacaa p`ya%na kolaa tr AapNa samajaU Saktao kI vaYaa-vana naaihsao Jaalyaanao Aaplao kaya nauksaana haoto.AapNa AsaahI inaNa-ya Gao} Saktao kI kahI vastU KrodI krNao Asalyaasa kovaL ASaa vyaaparI saMsqaa va saMGaTnaMakDUna kravaI jyaa vaYaa-vanaalaa madt krt AsatIla.

jyaa doSaat vaYaa-vana Asato toqaIla laokManaa vaYaa-vanaacao mah%va maahIt nasato. SaOxaiNak kaya-ËmaatUna yaa laaokManaa samajaU Sakto kI jaMgalao far mah%vaacyaa saovaa ]plabQa k$na dotat (jasao kI svacC paNaI) AaiNa jagaat [tr~ kuzohI imaLNaar naahI Asao AaEayasqaana vaRxa va janaavaro yaManaa dotat.maadagaaskr saar#yaa izkaNaI vaastvya Asalaolyaa maulaManaa ho maahIt nasato kI laomaUr Amaoirkot saapDt naahIt.laomaUr f@t maadagaaskrmaQyao Asatat evaZo kLlyaavar %yaManaa AanaMd haotao.
Na Rhett A. Butler


doc | html | PDF\n


Home | Kila Kitu Kuhusu | English | PDF

�2007 Rhett Butler